Eğitim ve Seminerlerin İşleyişi

Akademimizde seminer programları akademik bir usûl takip etmektedir. Bir eğitim yılı Güz, Bahar ve Yaz dönemi olmak üzere üç döneme ayrılmaktadır.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde eğitimin işleyişi prensip olarak (8×2) şeklindedir. Fakat yoğunluk veya zamanın elverişsizliği gibi sebeplerle bu süre (7×2), (6×2) de olabilir.

Seminerler Programları Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nin gruplandırılmış dersliklerinde gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Kültürel veya Akademik Kültürel Çalışmalar gruplarından her hangi birisine dahil olan öğrencilerin dersleri takip etmeleri gerekmektedir.

Ders takibinde istikrar gösteren öğrenciler daha sonra tebliğ ve makale çalışmaları yapmaya hak kazanmaktadırlar.

Katılımcıların yapacakları çalışmalar için önceden hazırlanmış konu havuzları olmamakla birlikte bu çalışmaların sosyal bilimler alanında olması mecburidir.

Birbirinden bağımsız olan her iki dönemde de Sosyal Kültürel Çalışmalar ve Akademik Kültürel Çalışmalar grupları için önceden belirlenmiş grup sorumluları bulunmaktadır.

Sosyal bilimler alanında ihtisas yapmış bu sorumlular Akademi’nin ilmî heyetinde bulunmaktadırlar.  Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi öğrencileri yapacakları tebliğler ve yazacakları makaleler konusunda grup sorumluları ile sürekli istişare içerisinde bulunurlar.

Öğrenciler için önceden belirlenmiş bir konu havuzu olmamakla birlikte seçilen konuların içerik itibariyle sosyal bilimler alanında olması gerekmektedir.

Seminer programlarının ardından katılımcılara verilen belgeler üniversite öğrencilerinin AKTS puanlarına katkı yapmaktadır.

Bu belgelerin sağladığı AKTS getirileri yalnızca Sakarya Üniversitesi’ndeki dekanlıkların insiyatifine bağlı olmaktadır.

Her seminer 2 akademik ders süresi kadar sürmektedir. Felsefe, Sosyal Bilimler ve Siyaset Bilimi alanlarındaki dersler Türkiye’nin farklı illerinden gelen akademisyenler tarafından verilmektedir.

Derslerin hangi akademisyenlerce verileceği Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi ilmî heyetinin yaptığı istişârelerle verilen ortak kararlar netîcesinde belirlenir.

Sosyal Kültürel Çalışmalar grubu ile Akademik Kültürel Çalışmalar grupları farklı kademelerde olan gruplardır.

Sosyal Kültürel Çalışmalar öğrencileri sosyal bilimlere ilgi duyan, fakat başka bir alanda ihtisas yapmış kişilerin kabul edildiği bir gruptur.

Ayrıca bu grup öğrencilerinin  üniversite mezunu olması şartı da aranmamaktadır.

Akademik Kültürel çalışmalar grubu öğrencileri ise sosyal bilimler alanında ihtisas yapmış olan, hal-i hazırda lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından her hangi birisinde tahsilini devam ettiren veya üniversiteden sonra direkt olarak iş hayatında kendisine bir yer edinen katılımcılardan oluşmaktadır.

Akademi’ye ilk kayıt online olarak yapılmaktadır.

Kayıt yaptıran kişilerin birebir olarak aranmasının ardından Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde öğrenci adaylarıyla birebir olarak mülâkat gerçekleştirilmekte ve bu mülâkatta adayların entelektüel donanımları, sosyal bilimler içerisindeki özel ilgi alanları, daha önce yaptığı çalışmalar ve gelecekte yapmayı düşündükleri çalışmalar hakkında bilgiler edinilmektedir.

 Yapılan mülâkatın ardından öğrenci olmaya hak kazanan kişiler kendileri için uygun görülen iki gruptan birisine yerleştirilirler. Mülâkatlar Sakarya Üniversitesi öğretim üyeleri ve Akademi genel koordinatörü eşliğinde yapılmaktadır.

Seminer programlarının yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden gelen akademisyenlerce verilen Osmanlı Mektebi dersleri de halka açık derslerdir.

Bu derslerde Osmanlı İktisadı, Osmanlı Sarayı ve Sanatı, Çağdaş Türk Düşüncesi, Osmanlı Klasik Çağında Bilim ve Müesseseler gibi konular işlenmektedir.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde seminer programlarının yanı sıra geleneksel sanatlar, fotoğraf sanatı, yazılım ve diğer birçok alanda dersler yapılmakta ve kısa film galaları ve ebru, hüsn-i hat gibi geleneksel sanatlara dair sergiler de gerçekleştirilmektedir.

Kütüphane

Serdivan Felsefe, Sanat ve Sosyal Bilimler Kütüphanesi

Gazali, İbn-i Rüşd, Aristoteles, Habermas ve Platon’dan günümüz düşünürlerinden Cabiri ve Zizek’e kadar 11 bine yakın kitap kütüphanemizde!

KURSİYER ŞARTNAMESİ

 • Öğrenci velilerinin, çocuklarının adına Başvuru Formu’nu ve Kursiyer Şartnamesi’ni imzalamaları gerekmektedir.
 • Öğrencilerin kayıt yaptırılan kursa devam etmeleri zorunludur. Öğrenciler, kayıt oldukları süre boyunca programa devam etmelerini engelleyecek sağlık durumlarını Çocuk Akademisi’ne bildirmek zorundadır.
 • Devam zorunluluğuna riayet edememiş öğrencilerimize kurs sonunda öğrencinin katılımına dair herhangi bir belge verilmez.
  1. Sağlık problemlerinin raporlanması da dahil olmak üzere bir öğrenci %20 üzeri devamsızlık yapması durumunda katılım belgesi ya da katılımına dair herhangi bir belge verilemez.
 • a) Resmi tatillerde ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ya da Valiliğin Orta Öğrenim düzeyindeki okullarda herhangi bir sebeple eğitime ara verilmesine karar verdiği günlerde Çocuk Akademisi’nde kurs yapılmaz.
 1. b) Resmi tatil günlerine denk gelen kurslar için telafi dersi yapılmaz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ya da Valiliğin orta öğrenim düzeyindeki okullarda herhangi bir sebeple eğitime ara vermesi sebebiyle yapılmayan kurslar için telafi dersi yapmak Çocuk Akademisi’nin takdirindedir.
 2. c) Akademinin bu tatil günlerinde öğrencilere herhangi bir yolla haber verme zorunluluğu yoktur.
 • a) Uygunsuz davranışlarda (hakaret, taciz, ders esnasında cep telefonu kullanma, Serdivan Çocuk Akademisi malına veya diğer arkadaşlarının malına kasti zarar verme, izinsiz kullanma, hırsızlık, Çocuk Akademisi personeline veya diğer öğrencilere fiziksel şiddet uygulama vb.) bulunan öğrenciler ile ilgili Serdivan Çocuk Akademisi yetkilileri ayrıca bir ihtara gerek olmaksızın uzaklaştırma ya da ilişik kesme hakkına sahiptir.
 1. b) Serdivan Çocuk Akademisi kayıt yaptırılan öğrenci tarafından malına zarar verilmesi

       halinde zararın tazmini için tüm yasal haklarını saklı tutar. 

 • a) Serdivan Belediyesi ve Serdivan Çocuk Akademisi yetkilileri basılı ya da dijital olarak tanıtım amacıyla öğrencilerin fotoğraflarını veya videolarını çekebilir. Bu duruma muvafakat etmeyen öğrenci veya velisi bu durumu kayıt esnasında Serdivan Çocuk Akademisi’ne yazılı olarak bildirmek ve fotoğraf veya video çekimi sırasında muvafakatinin olmadığını sözlü olarak hatırlatmak zorundadır. Aksi takdirde öğrenci veya velisi başka bir izin ya da bildirim olmaksızın bu fotoğraf veya videoların kullanımına izin vermiş sayılır.                                                      b) Serdivan Belediyesi ve Serdivan Çocuk Akademisi, akademideki öğrencilerin

       çalışmalarının ve ürünlerinin resim, video ve benzeri kayıtlarını basın yayın ve tanıtım

       organlarında kullanım ve sergileme hakkına sahiptir. Bu hususta öğrenci veya velisinin

       muvafakati aranmaz. 

 • Serdivan Çocuk Akademisi’ndeki hizmetler ve kırtasiye giderleri için dönem başlarında her kurs için sabit olmak ve bir defaya mahsus alınmak üzere bir bedel belirlenir ve kayıt esnasında bu bedel tahsil edilir.
  1. İlgili dönem için belirlenen ücret fikirvesanat.org adresinde ilan edilir.
   1. 2019 Güz Dönemi için belirlenen kurs başı kayıt ve kırtasiye bedeli 20 TL (yirmi türk lirası) dır.
  2. İlgili ücretten muafiyet Serdivan Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü’nün belirlediği kıstaslara göre yapılır.
 • Serdivan Çocuk Akademisi’nde bir öğrenci aynı dönem içerisinde sadece bir branşta eğitim alabilir. Ancak ders saatlerinin çakışmaması ilgili dersin kontenjanının müsait olması durumunda Serdivan Çocuk Akademisi’nin onayı alınarak ikinci ya da üçüncü bir branşta eğitim alınması mümkündür.
 • Öğrenciler şahsi eşyalarını kurs merkezinde bırakamaz. Aksi durumda ortaya çıkabilecek zararlardan Serdivan Çocuk Akademisi sorumlu değildir.
 • Serdivan Çocuk Akademisi gelişen şartlar doğrultusunda kurs tarihlerini, müfredatını, eğitimlerini, konumunu veya programını değiştirme hakkına sahiptir.
 • Serdivan Çocuk Akademisi öğrencilerinin kültürel deneyimlerini arttırmak ve onların sosyalleşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla seminerler, gösteriler, imza günleri gibi programlar düzenleyebilir. Öğrenciler, Serdivan Çocuk Akademisi tarafından düzenlenen tüm programlara katılmakla yükümlüdür. Aksi takdirde iş bu şartnamenin 3. maddesindeki hükümler uygulanır.
 • Öğrenci velileri, eğitim saatleri içinde eğitim alanında ve odalarında bulunamaz.
 • Kayıt yaptıran öğrenciler ve velileri yukarıda beyan edilen tüm şartları kabul etmiş sayılırlar.
 • İş bu şartnameden kaynaklı uyuşmazlıklar halinde Sakarya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • Velisi bulunduğum öğrencinin sınıf içi ders süresi dışındaki (öğrenci geliş-gidiş ve ders aralarındaki boş zamanlar dahil) ve akademi dışında oluşabilecek tüm olumsuz durumlarda sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul ediyorum.
  1. İlan edilen ilgili kurs saatinin başlangıcından 10 dakika önce öğrenci akademi binasına giriş yapmak durumundadır ve ayrıca kurs bitiminden itibaren 10 dakika içinde velisi tarafından teslim alınması gerekmektedir.
 • İlgili kurs süresince öğrenciler Çocuk akademisi tarafından verilen kimlik kartlarını sürekli olarak yanlarında taşımak zorundadır.
  1. Kartların kaybolması durumunda akademice belirlenen ücret karşılığında kartlar akademi ofisinden yenilenir.